کود ها باعث بهبود تأمین مواد مغذی در خاک می شوند و مستقیماً روی رشد گیاه تأثیر می گذارند.

خرید ورمی کمپوست (1)